ما را دنبال کنید

  
# #

کارگاه موسیقی مادر و کودک

این کارگاه فضای مناسبی است تا کودک در کنار والدین و کودکان هم سن خود مقدمات آموزش موسیقی را از طریق بازیهای موسیقیایی فراگیرد . بازی هایی که به افزایش دقت و تمرکز شنیداری و تربیت شنوایی او کمک می کند.

#
#
#
#
#
#